Stuartweg 9x
4131 NH VIANEN (UT)
0347 75 19 93
info@dullcon.nlALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden DullCon bv | Meesters in glas.pdf

Vastgesteld voor DullCon bv | Meesters in glas, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (onder KvK nummer: 57655294)

Artikel 1 Definitie

Onder "wederpartij" wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee DullCon bv | Meesters in glas een overeenkomst aangaat, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DullCon bv | Meesters in glas, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (4131 NH) Vianen (Ut) aan de Stuartweg 9a.

Artikel 2 Algemeen; aanbiedingen en bevestigingen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij DullCon bv | Meesters in glas als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, bewerking en/of verwerking en/of plaatsing van glas en/of aanverwante artikelen/onderdelen.

2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard heeft DullCon bv | Meesters in glas het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3. Alle orders, door vertegenwoordigers van DullCon bv | Meesters in glas of door tussenpersonen opgenomen, binden DullCon bv | Meesters in glas eerst, indien deze door DullCon bv | Meesters in glas schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevestiging, orderbevestiging of anderszins. Onder schriftelijke bevestiging wordt tevens een bevestiging per e-mail.

2.4. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.

2.5. Indien DullCon bv | Meesters in glas op een rechtsbetrekking zoals in lid 1 bedoeld naar deze voorwaarden van toepassing verklaard heeft, dan zal in geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden de voor DullCon bv | Meesters in glas meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter keuze van DullCon bv | Meesters in glas.

2.6. Een aanbieding aan een consument wordt schriftelijk gedaan en voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Het aanbod aan de consument geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom, een richtprijs of dat het werk op regiebasis zal geschieden.

Artikel 3 Prijzen

3.1. DullCon bv | Meesters in glas is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.

3.2. Indien na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsbepalende factoren, waarop de prijs c.q. de prijzen van DullCon bv | Meesters in glas is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is DullCon bv | Meesters in glas gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

3.3. Slechts in geval de aan de consument aangeboden prijs reeds binnen drie maanden na aanbieding wordt verhoogd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.4. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan consumenten is de aangeboden prijs altijd inclusief BTW.

Artikel 4 Aflevering; levertijd en transport; nazorg

4.1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.

4.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de leveringen af DullCon bv | Meesters in glas of, indien rechtstreeks van de fabrikant aan de wederpartij wordt geleverd, geschieden leveringen af fabriek.

4.3. Het transport van het glas is steeds voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. DullCon bv | Meesters in glas is gerechtigd een bedrag van minimaal € 50,= in rekening te brengen aan de wederpartij voor het transport. DullCon bv | Meesters in glas is steeds vrij in de keuze van het vervoeren transportmiddel.

4.4. Het transport eindigt op het moment dat het glas op de plaats van bestemming naast het transportmiddel is geplaatst.

4.5. Indien de wederpartij een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door de wederpartij is gesteld en door DullCon bv | Meesters in glas is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen.

4.6. Werkzaamheden die niet door DullCon bv | Meesters in glas worden uitgevoerd en die leiden tot vertraging van het werk van DullCon bv | Meesters in glas, moeten tijdig aan DullCon bv | Meesters in glas worden gemeld. Indien de overeengekomen levertijd als gevolg van deze omstandigheden wordt overschreden, is DullCon bv | Meesters in glas niet schadeplichtig jegens de wederpartij.

4.7. DullCon bv | Meesters in glas zal, indien nodig, tot 1 maand na montage nazorg verlenen op gemonteerde glasobjecten en onderdelen. Serviceactiviteiten na 1 maand worden in rekening gebracht, volgens de dan geldende service tarieven.

Artikel 5 Emballage

5.1. Bij levering van glas stelt DullCon bv | Meesters in glas emballage ter beschikking aan de wederpartij. DullCon bv | Meesters in glas kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Vanaf het moment van aflevering van het glas, tot en met de dag waarop DullCon bv | Meesters in glas de emballage weer ophaalt, komt de emballage voor risico van de wederpartij.

5.2. De wederpartij is verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van DullCon bv | Meesters in glas te stellen, op de dag dat DullCon bv | Meesters in glas de emballage weer ophaalt.

5.3. De wederpartij dient DullCon bv | Meesters in glas schriftelijk of per e-mail te berichten zodra de emballage door DullCon bv | Meesters in glas opgehaald kan worden.

Artikel 6 Klachten

A. Algemeen

6.1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door DullCon bv | Meesters in glas schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke NEN -normen geleverd.

6.2. DullCon bv | Meesters in glas heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken van het model, monster of voorbeeld.

6.3. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet.

6.4. Mits redelijkerwijs door DullCon bv | Meesters in glas te onderkennen, is DullCon bv | Meesters in glas verplicht de consument te wijzen op:
− onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze; − kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
Bij niet-consumenten heeft DullCon bv | Meesters in glas uitdrukkelijk niet voormelde plicht.

6.5. Ondanks de plicht van DullCon bv | Meesters in glas om de consument te waarschuwen op grond van bovengenoemd lid, draagt de consument het risico voor schade als deze, ondanks voormelde waarschuwing door DullCon bv | Meesters in glas, is veroorzaakt door:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
− onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze;
− gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
− gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

B. Klachten met betrekking tot de kwaliteit

6.6. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van DullCon bv | Meesters in glas worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens DullCon bv | Meesters in glas zal kunnen doen gelden.

6.7. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is DullCon bv | Meesters in glas slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. DullCon bv | Meesters in glas heeft, naar eigen keuze, tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van de betreffende factuur. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van DullCon bv | Meesters in glas is uitgesloten.

6.8. DullCon bv | Meesters in glas is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen.

C. Overige klachten

6.9. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door DullCon bv | Meesters in glas van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van DullCon bv | Meesters in glas worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen DullCon bv | Meesters in glas zal kunnen doen gelden.

6.10. Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door de wederpartij direct te worden vermeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief of werkbon). Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken.

6.11. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft DullCon bv | Meesters in glas het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij verder te dier zake iets van DullCon bv | Meesters in glas kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

Artikel 7 Betaling

7.1. De wederpartij is verplicht de facturen van DullCon bv | Meesters in glas te betalen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn of 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. De betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de wederpartij haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. DullCon bv | Meesters in glas is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling vóór of bij de aflevering van de zaken te verlangen.

7.2. Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op één van de bankrekeningen van DullCon bv | Meesters in glas of in contanten aan DullCon bv | Meesters in glas is overhandigd onder afgifte van een kwitantie.

7.3. Indien de consument niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere in gebreke stelling in verzuim te zijn. DullCon bv | Meesters in glas zal na het verstrijken van de betalingstermijn nog één betalingsherinnering toesturen, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft na ontvangst van deze betalingsherinnering per omgaande te betalen.

7.4. Bij overschrijding van de in sub 1 genoemde termijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij vanaf de datum dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.

7.5. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de wederpartij een andere volgorde voor toerekening aanwijst.

7.6. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of DullCon bv | Meesters in glas ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7.7. DullCon bv | Meesters in glas heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel diens surséance van betaling beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.

7.8. In geval van verzuim van de wederpartij is zij gehouden alle buitengerechtelijke invorderingskosten te voldoen, welke worden gesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.

7.9. Indien DullCon bv | Meesters in glas het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs en de daarop drukkende buitengerechtelijke en vervolgingskosten eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvraag dient.

7.10. Indien DullCon bv | Meesters in glas, nadat de wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de wederpartij richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde 1 t/m 8. Bovendien heeft DullCon bv | Meesters in glas dan het recht kosten in rekening te brengen ter grootte van 2% van het factuurbedrag met een minimum van 15 Euro.

Artikel 8 Zekerheidstelling en Eigendomsvoorbehoud

8.1. DullCon bv | Meesters in glas heeft, indien grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van DullCon bv | Meesters in glas terstond genoegzame en in de door DullCon bv | Meesters in glas gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geeft DullCon bv | Meesters in glas het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

 8.2. DullCon bv | Meesters in glas behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zolang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst door de wederpartij daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot dat moment worden de geleverde zaken geacht door DullCon bv | Meesters in glas aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven.

8.3. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is DullCon bv | Meesters in glas gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico. De wederpartij is verplicht medewerking te verlenen aan DullCon bv | Meesters in glas, indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag.

8.4. Indien en zolang DullCon bv | Meesters in glas nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde/ nog te leveren zaken, zal de wederpartij DullCon bv | Meesters in glas onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij DullCon bv | Meesters in glas op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.

8.5. De wederpartij staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aan de kant van de wederpartij, zal de wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van DullCon bv | Meesters in glas.

Artikel 9 In bewaring of ter bewerking of verwerking gegeven zaken

9.1. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter bewerking of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10 Afmetingen, gewichten en maten

10.1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt DullCon bv | Meesters in glas zich de toleranties voor conform de toepasselijke NEN-normen.

10.2. Alle maten worden bij de berekening in hele millimeters naar boven afgerond. Deze afgeronde maten treden bij alle prijs-, lengte-, breedte- en oppervlakteberekeningen voor de werkelijke maten in de plaats.

10.3. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.

10.4. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11 Overmacht

11.1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor DullCon bv | Meesters in glas ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is DullCon bv | Meesters in glas niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan

werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de in artikel 4 genoemde glasfabrieken van hun verplichtingen jegens DullCon bv | Meesters in glas, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

11.2. DullCon bv | Meesters in glas heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. DullCon bv | Meesters in glas behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de wederpartij te factureren.

11.3. Indien DullCon bv | Meesters in glas een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de wederpartij zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 12 Risicoverdeling bij aanneming van werk

12.1. Indien DullCon bv | Meesters in glas tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkocht glas in opdracht van de wederpartij te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas, zijn op de rechtsbetrekking tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.

12.2. De wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door DullCon bv | Meesters in glas op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en, bij akkoordbevinding, goed te keuren. Indien de wederpartij dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt DullCon bv | Meesters in glas terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.

12.3. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van glas juist wordt bevonden is DullCon bv | Meesters in glas slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van DullCon bv | Meesters in glas is uitgesloten.

12.4. De opslag van het glas vanaf het einde van het transport als bedoeld in artikel 4, 5e lid, komt voor rekening en risico van de wederpartij.

12.5. Indien het glas is opgeslagen op de bouwplaats voordat het door DullCon bv | Meesters in glas wordt geplaatst, bewerkt of verwerkt, is de wederpartij niet gerechtigd het glas te verplaatsen.

Artikel 13 Veiligheid op de bouwplaats

13.1. De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De wederpartij garandeert dat alle op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd.

13.2. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de wederpartij.

Artikel 14 Afmeting en andere gegevens

14.1. De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan DullCon bv | Meesters in glas verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft DullCon bv | Meesters in glas recht op schadeloosstelling of bijbetaling.

14.2. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat DullCon bv | Meesters in glas van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals kit, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 15 Meer- of minderwerk

15.1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.

15.2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 16 Schade en aansprakelijkheid

16.1. In alle gevallen geldt dat DullCon bv | Meesters in glas nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.

16.2. DullCon bv | Meesters in glas is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst.

16.3. DullCon bv | Meesters in glas is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij bij DullCon bv | Meesters in glas worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij.

16.4. DullCon bv | Meesters in glas is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.

16.5. DullCon bv | Meesters in glas is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. DullCon bv | Meesters in glas is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van glas in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

16.6. De consument draagt het risico voor schade, zoals omschreven in artikel 6 sub A lid 5.

Artikel 17 Garantie isolerend dubbelglas, triple glas; garantie op onderdelen

17.1. Indien door de fabrikant al dan niet via DullCon bv | Meesters in glas, ter zake van door deze laatste geleverd en/of geplaatst isolerend dubbelglas een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van DullCon bv | Meesters in glas voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste isolerend dubbelglas uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.

17.2. DullCon bv | Meesters in glas zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.

17.3. De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van het isolerend dubbelglas gesloten overeenkomst voortvloeiend heeft voldaan.

17.4. DullCon bv | Meesters in glas garandeert aan de consument dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter-)nationale normen.

17.5. Indien door de fabrikant al dan niet via DullCon bv | Meesters in glas, ter zake van door deze laatste geleverd en/of geplaatst onderdelen een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van DullCon bv | Meesters in glas voor de kwaliteit van de geleverde c.q. geplaatste onderdelen uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.

17.7. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door DullCon bv | Meesters in glas eveneens geen garantie verstrekt.

Artikel 18 Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

18.1. Voor het verticale transport van alle door DullCon bv | Meesters in glas aan te voeren materialen dient om niet gebruik te kunnen worden gemaakt van de op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, welke in nauw overleg met DullCon bv | Meesters in glas worden vastgesteld.

18.2. Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien.

18.3. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door DullCon bv | Meesters in glas gratis gebruik kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door DullCon bv | Meesters in glas uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.

18.4. DullCon bv | Meesters in glas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.

18.5. Indien aan DullCon bv | Meesters in glas de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door DullCon bv | Meesters in glas geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.

18.6. Indien de plaatsing c.q. montage door omstandigheden buiten de schuld van DullCon bv | Meesters in glas wordt belemmerd of vertraagd, of een gemaakte afspraak voor plaatsing wordt korter dan 24 uur voor de dag van de afspraak afgezegd, is DullCon bv | Meesters in glas gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

18.7. Het verzetten van een montage- of plaatsingsafspraak geeft geen garantie op beschikbaarheid van een monteur op het meest gewenste tijdstip.

Artikel 19 Wettelijke voorschriften

19.1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming door het vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. de uitvoeringskosten van het werk hoger worden dan die, welke golden op de datum, dat DullCon bv | Meesters in glas offerte deed, zullen de meerdere, direct met het werk verband houdende kosten worden verrekend. Evenzo zullen de eventuele mindere, directe met het werk verband houdende kosten worden verrekend.

Artikel 20 Verjaring

20.1. Vorderingsrechten van de wederpartij, niet zijnde consument, jegens DullCon bv | Meesters in glas verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 21 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

21.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen DullCon bv | Meesters in glas en de wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen welke tussen DullCon bv | Meesters in glas en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Utrecht worden voorgelegd.